ክታበት ኮቪድ ኣበይን ብኸመይን– ኣብ ሳንታ ክላራ ካውንቲ

ክታበት ኮቪድ-19

  • ብዘይዝዀነ ይኹን ክፍሊት ብናጻ ይወሃብ
  • ዝዀነ ይኹን 12 ዓመት ዝመልአን ልዕሊኡን ዝዀነ ሰብ ይኽተብ።
  • ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብዚ እዋን ብቐጥታ ኬድካ ክታበት ምርካብ ይከኣል፡ እንተዀነ ንምትእምማን ዝኣክል ኣቐዲምካ ቈጸራ ምሓዝ ዝሓሸ እዩ።
  • ቈጸራ ንምሓዝ ናብ ዝቐረበ ናይ ጥዕና ኣካል ምድዋል
  • ናብ myturn.ca.gov ብምኻድ ቈጸራ ምሓዝ፡
  • ኢንተርነት ዘይብሎም ናብ (833) 422-4255 ብምድዋል ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ቈጸራ ክሕዙ ይኽእሉ።
  • ዝተፈላለየ ፋርማሲታት ኣብቲ ቦታ ኣገልግሎት ንዝምልከቶም ሰባት ቈጸራ ብምሓዝ ክታበት የዳልዉ።

 

ኣብ እዋን ክታበት ዘገድስ ሓበሬታ፡

ናብ ክታበት ክኸይድ ከለኹ እንታይ ከማልእ ኣለኒ፧

ሓጺር እጅገኡ ወይ ዝዘልቕ ናይ ላዕሊ ምኽዳን፡

ድሕሪ ምኽታብ እንታይ ክገብር ግብኣኒ፧

ብብዝሒ ፈሳሲ ምስታይ፡ መግቢ ብግቡእ ምብላዕ፡ ግቡእ ዕረፍቲ

ምስተኸተብኩ እንታይ ዝመስል ጐድናዊ ሳዕቤን ከጋጥመኒ ይኽእል፧

ገብገብ፡ ረስኒ፡ ረሸሽታ፡ ቅርጥማት መላግቦን ጭዋዳን፡ ሕማም ርእሲ

 

ድሕሪ ኽታበት

  • ካብታ ናይ መወዳእታ ክታበት ድሕሪ ክልተ ሰሙን ምሉእ ብምሉእ ከምዝተኸተብና ይቝጸር።
  • ካብቲ ግዜ’ቲ ንደሓር ናብቲ ብሰንኪ ኮቪድ ኣቋሪጽናዮ ዝነበርና ንጥፈታት ክንምለስ ንኽእል ኢና።
  • እንተዀነ፡ ካብቲ ‘ደልታ’ን ‘ኦሚክሮን’ንተባሂሉ ዝተጸውዐ ቅልጡፍ ናይ ምትሕልላፍ ፍጥነት ዘለዎ ዓይነታት ንምክልኻል ጻዕቂ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ዕጹው ቦታታት መሸፈኒ ምጥቃም